Broadcast Schedule
Sijhawm Hais Tawm
U.S. Central Standard Time

24 / 7
*www.hwcr.us
*Tunein Radio

Every Day
9 to 10:00 A.M
*Bible Reading .
* www.hwcr.us
* Tunein Radio

Saturday - Live
10 to 11:00 A.M.
*KFXN A 690, St Paul, MN.
*www.hwcr.us
*Tunein Radio

Wednesday
1:00 to 2:00 P.M.
*KFXN A 690, St Paul, MN.
*www.hwcr.us
*Tunein Radio


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Winamp Required

To Listen
Radio Shows


12/09/2017
Kev Cai-Kev ntseeg Vajtswv
Baj siab mus nyob lub ntuj tshiab
Cov Ntseeg kev cia siab
Ntseeg Vajtswv
Thanks Giving New Year
Ua Vajtswv Num
Tus Vajtswv xaiv
Kev Ua ibhwb
Kev txais Vajtswv tus ntsujplig
Raws Yexus
Tus Qauv

Mus qhia Txojmoo Zoo

Our Mission Statement
Peb Tes Haujlwm

Belief

For God so loved the World

Kev Ntseeg

Vajtswv Hlub Neeg Ntiajteb txhua tus

Mission

To bring Hope to the Hopeless

Tes Haujlwm

Coj kev ciasiab mus rau txhua tus

Vision

  • Reach the World with God's Love

  • Leadership training and counseling

  • Build churches and stabilize them with self-reliant projects

Lub Homphiaj

  • Qhia Vatswv Txojkev Hlub thoob Ntiajteb

  • Cobqhia thawjcoj thiab daws kev nyuabsiab

  • Ua tsev hawm Vajtswv thiab pab kom pawg
    ntseeg nyob ruajkhov

 

visitor statistics

2008 All Rights Reserved Hmong World Ministries

A Non-profit Organization.