Broadcast Schedule
Sijhawm Hais Tawm
U.S. Central Standard Time

24 / 7
*www.hwcr.us
*Tunein Radio

Every Day
9 to 10:00 A.M
*Bible Reading .
* www.hwcr.us
* Tunein Radio

Saturday/Sunday
After 9 P.M
*Hmong World Radio
Sheboygan, WI
*www.hwcr.us
*Tunein Radio
*Phone: 712-432 5355

Saturday - Live
10 to 11:00 A.M.
*KFXN AM 690, St Paul, MN.
*www.hwcr.us
*Tunein Radio
*Phone: 213-992 4381

Every Day
After 9 P.M.
*KFXN AM 690, St Paul, MN
*www.hwcr.us
* Tunein Radio
*Phone: 213-992 4381

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Winamp Required

To Listen
Radio Shows


08/19/2017
Kev los ntseeg
Txoj Siav Ntev
Ceebtsheej Chaw Tauzoo
Ntseeg Vajtswv
Thanks Giving New Year
Ua Vajtswv Num
Tus Vajtswv xaiv
Kev Ua Vajtswv Num
Hmoob KevLis
Kev Cai
Raws Yexus
Tus Qauv

Kev Cai Hmoob

Our Mission Statement
Peb Tes Haujlwm

Belief

For God so loved the World

Kev Ntseeg

Vajtswv Hlub-hlub Neeg Ntiajteb kawgli

Mission

To bring Hope to the Hopeless

Tes Haujlwm

Coj Kev Ciasiab mus Rau Cov Tag Kev Ciasiab

Vision

  • Reach the World with God's Love

  • Train leaders and provide counseling

  • Build churches and stabilize them with self-reliant projects

Lub Homphiaj

  • Qhia Vatswv Txojkev Hlub thoob Ntiajteb

  • Cobqhia thawjcoj thiab daws kev nyuabsiab

  • Ua tsev teevhawm Vajtswv thiab pab kom pawg ntseeg nyob ruajkhov

 

visitor statistics

2008 All Rights Reserved Hmong World Ministries

A Non-profit Organization.